FOGOT AS
reg. nr. 10225817

 


UUE KASUTAJA AVALDUS
Isikuandmete kogumist põhjustavad "Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse" nõuded.
Andmeid säilitatakse viis aastat pärast ärisuhete lõpetamist.

1. Nimi ____________________ Perekonnanimi ____________________
    (kirjutatakse nii, nagu see on esitatud isikut tõendavas dokumendis)

2. Isikukood/sünniaeg ________________________________
    (isikute puhul, kellel isikukood puudub, tuuakse ära sünniaeg)

3. Elukoht ______________________________________
    (näidata alalise elukoha aadress või sisseregistreerimise aadress)

4. Telefon _______________

5. E-mail __________________

6. WMID ____________________

7. Tegevuseala ____________________________________________
    (näiteks: töötu, üliõpilane, äriettevõtte töötaja, riigiametnik jne)

8. Kas te olete riikliku taustaga isik2, tema perekonnaliige või lähedane kolleeg ____
    (kirjutada JA või EI)


Palun sooritada minu jaoks tehing WebMoney abil vastavuses Avaliku lepingu tingimustega (http://www.fogot.ee/dogovorw.html).

_______________ _______________
Kuupäev allkiri

2 Riikliku taustaga isik:
1) riigipea, valitsuse juht, minister, aseminister ja ministri abi;
2) parlamendi liige;
3) ülemkohtu, konstitutsioonikohtu ja muu sarnase kõrgema kohtu kohtunik, kelle otsuseid võib edasi kaevata vaid erandjuhtudel;
4) riikliku kontrollasutuse nõukogu liige ja keskpanga nõukogu liige;
5) saadik, asjur (charge d'affaires) ja kaitsejõudude kõrgem ohvitser;
6) riikliku äriühingu juhtorgani, järelvalveorgani ja haldusorgani liige.